Výpočty

výpočty polohové koeficienty rozúčtování tepla

№1

Výpočty energetické účinnosti

Vyhodnocení reálné energetické účinnosti objektu spočívá ve výpočtu skutečné potřeby tepla v uvažovaném otopném období, a její porovnání s množstvím tepla, které bylo za stejnou dobu do objektu nakoupeno od teplárenské společnosti. Výsledkem je vyčíslení množství zbytečně dodaného tepla, jinými slovy potenciál úspor energie, bez které by se objekt obešel, aniž by to mělo negativní dopad na úroveň vnitřního komfortu.


polohové koeficienty rozúčtování tepla

№2

Výpočetní model

Digitální 3D model řešeného objektu je základním produktem v naší nabídce, bez kterého nelze provést ostatní varianty výpočtů. Obsahuje všechny informace pro vyčíslení tepelných toků uvnitř objektu a na jeho plášti. Na základě detailní specifikace dělících konstrukcí a posouzení účelu jednotlivých místností, jsou stanoveny okrajové podmínky, zohledňující mimo jiné i vliv okolních staveb a přírodních útvarů. Na vytvořeném modelu lze simulovat fyzikální procesy, které v běžném provozu probíhají, a získá se tím podklad pro výpočet polohových koeficientů nebo pro výpočet energetické účinnosti vytápění.


polohové koeficienty rozúčtování tepla

№3

Změny ve výpočetním modelu

V důsledku stavebních úprav objektu, v rámci kterých došlo ke změně parametrů dělících konstrukcí (zateplení, výměna oken), nebo které vedly ke změně vnitřní dispozice, přestává původní výpočetní model platit. Pro zajištění relevantního podkladu pro výpočty polohových koeficientů nebo energetické účinnosti vytápění je nutné provedené změny do modelu zapracovat.


vypocet polohové koeficienty rozúčtování tepla

№4

Výpočty polohových koeficientů

Výpočtem polohových koeficientů se získávají nezbytné korekce pro zohlednění energetické náročnosti jednotlivých místností. Aby výsledek odpovídal legislativním požadavkům, musí se bezpodmínečně jednat o bilanční polohové koeficienty. Pouze tyto objektivně popisují realitu a jsou zárukou spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění. Podkladem je výpočetní model №2, do kterého se vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu. Výstupem výpočtu je soubor koeficientů popisujících podíl každé místnosti na celkové energetické bilanci objektu.


vypocet polohové koeficienty rozúčtování tepla

№5

Rozúčtování nákladů na vytápění

Při kompletním rozúčtování nákladů se na základě vypočítaných korekcí provede rozdělení částky fakturované za vytápění celého objektu mezi jednotlivé bytové jednotky. S ohledem na využití nejpřesnějších bilančních polohových koeficientů, které dokonale zohledňují rozdílné energetické nároky místností a bytů, se jedná o nejspravedlivější formu rozúčtování tepla. 


vypocet Termohydraulický projekt otopné soustavy

№6

Termohydraulický výpočet

Pořízením termohydraulického projektu získáte nejdokonalejší podklad pro přesné seřízení regulační techniky v rámci otopné soustavy. To je základní podmínkou nejvyšší energetické účinnosti vytápění, potažmo předpokladem pro snižování spotřeby tepelné energie.