Výpočty

 

výpočty polohové koeficienty rozúčtování tepla

№1

Výpočty energetické účinnosti

Vyhodnocení reálné energetické účinnosti objektu spočívá ve výpočtu skutečné potřeby tepla v uvažovaném otopném období, a její porovnání s množstvím tepla, které bylo za stejnou dobu do objektu nakoupeno od teplárenské společnosti. Výsledkem je vyčíslení množství zbytečně dodaného tepla, jinými slovy potenciál úspor energie, bez které by se objekt obešel, aniž by to mělo negativní dopad na úroveň vnitřního komfortu.


výpočty polohové koeficienty rozúčtování tepla

№2

Výpočetní model

Digitální 3D model řešeného objektu je základním produktem v naší nabídce, bez kterého nelze provést ostatní výpočty. Obsahuje všechny informace pro vyčíslení tepelných toků uvnitř objektu a na jeho plášti. Na základě detailní specifikace dělících konstrukcí a posouzení účelu jednotlivých místností, jsou stanoveny okrajové podmínky, zohledňující mimo jiné i vliv okolních staveb a přírodních útvarů. Na vytvořeném modelu lze simulovat fyzikální procesy, které v běžném provozu probíhají, a získá se tím podklad pro výpočet polohových koeficientů nebo pro výpočty energetické účinnosti vytápění.


výpočty polohové koeficienty rozúčtování tepla

№3

Změny ve výpočetním modelu

V důsledku stavebních úprav objektu, v rámci kterých došlo ke změně parametrů dělících konstrukcí (zateplení, výměna oken), nebo které vedly ke změně vnitřní dispozice, přestává původní výpočetní model platit. Pro zajištění relevantního podkladu pro výpočty polohových koeficientů nebo energetické účinnosti vytápění je nutné provedené změny do modelu zapracovat.


výpočty polohové koeficienty rozúčtování tepla

№4

Výpočty polohových koeficientů

Výpočtem polohových koeficientů se získávají nezbytné korekce pro zohlednění energetické náročnosti jednotlivých místností. Aby výsledek odpovídal legislativním požadavkům, musí se bezpodmínečně jednat o bilanční polohové koeficienty. Pouze tyto objektivně popisují realitu a jsou zárukou spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění. Podkladem je výpočetní model №2, do kterého se vkládají aktuální meteorologická data pro příslušnou lokalitu. Výstupem výpočtu je soubor koeficientů popisujících podíl každé místnosti na celkové energetické bilanci objektu.


výpočty polohové koeficienty rozúčtování tepla

№5

Rozúčtování nákladů na vytápění

Při kompletním rozúčtování nákladů se na základě vypočítaných korekcí provede rozdělení částky fakturované za vytápění celého objektu mezi jednotlivé bytové jednotky. S ohledem na využití nejpřesnějších bilančních polohových koeficientů, které dokonale zohledňují rozdílné energetické nároky místností a bytů, se jedná o nejspravedlivější formu rozúčtování tepla. 


výpočty Termohydraulický projekt otopné soustavy

№6

Termohydraulický výpočet

Pořízením termohydraulického projektu získáte nejdokonalejší podklad pro přesné seřízení regulační techniky v rámci otopné soustavy. To je základní podmínkou nejvyšší energetické účinnosti vytápění, potažmo předpokladem pro snižování spotřeby tepelné energie.


ekvitermní křivka

№7

Výpočet ekvitermní křivky

Otopová křivka ekvitermní regulace řídí výkon soustavy ústředního vytápění. Stanovuje výši teploty přívodní topné vody na základě změn místních meteorologických podmínek. Navzdory rozšířené představě neexistuje žádná univerzální otopová křivka. Je nutné ji navrhnout na míru každého objektu. Správně vypočítaná otopová křivka je klíčovým a nezaměnitelným prvkem v systému úsporného a efektivního vytápění.

 

Výpočty pro optimální vytápění

 

Produkty v této nabídce tvoří pomyslné kamínky mozaiky, která by se dala souhrnně označit za optimální vytápění. Optimální v tom smyslu, že zajistí vedle efektivního provozu také solidní uživatelský komfort a navíc jistotu, že náklady spojené s dodávaným teplem se mezi jednotlivé spotřebitele rozdělí spravedlivě.

Synonymem pro efektivitu je termohydraulický výpočet. Jedině touto metodou navržená otopná soustava dokáže zajistit maximální úspory tepla bez omezení vnitřního komfortu. A posouzení energetické účinnosti je způsob, jak ověřit u vytápění stav výchozí i výsledný. Tedy před TH úpravou výkonové regulace a po její realizaci.

Měření tepla je prvek, který byl do oboru vytápění propašován silou. Naivní představa, že pozitivně ovlivňuje účinnost vytápění, byla sice již nesčetněkrát vyvrácena, ale legislativa ho vyžaduje. Proto je nezbytné, aby se alespoň měřilo správně. A to lze pouze s využitím bilančních polohových koeficientů. Jedině ony dokážou správně zohlednit rozdílnou energetickou náročnost míst spotřeby.

A změřenou spotřebu musíme ještě správně rozúčtovat. To je na první pohled jednoduchá záležitost, ale v praxi se lze setkat s ledasčím. Především s chybně určenou korekcí podle polohy, ale i s nesprávně vypočítanou započitatelnou plochou. Na tyto aspekty produkt rozúčtování nákladů na vytápění pochopitelně pamatuje a ctí spravedlnost.

 

Podpora výpočtů

 

Zbývající produkty, výpočetní model a jeho následné aktualizace, jsou nezbytné pro vytvoření relevantních podkladů pro uvedené výpočty. Vyhodnocení tepelné bilance metodou ustálených tepelných toků má své nezastupitelné místo při návrhu otopné soustavy, posouzení energetické účinnosti i při výpočtu korekcí pro rozúčtování tepla.

Z uvedeného je zřejmé, že jednotlivé nabízené produkty jsou dokonale provázány a představují komplexní řešení pro dosažení kýženého cíle, kterým je optimální vytápění.

 

%d bloggers like this: