Aby teplo nebylo peklo

bilanční polohové koeficienty, bilanční metoda určování spotřeby tepla, termohydraulické seřízení otopných soustav

Otázky měření spotřeby a rozúčtování nákladů na teplo se bezprostředně dotýkají každého druhého z nás. A protože se této oblasti nevěnuje odpovídající pozornost, máme tu problém, který dělá lidem ze života peklo!

 

Články na téma:

 

 

V objektech hromadného bydlení žije více jak polovina obyvatel Česka. Vedle klasických činžáků stavěných převážně v první polovině minulého století se v drtivé většině jedná o paneláky z éry budování socialismu. A poslední významnou skupinu tvoří bytové domy postavené po listopadu 89.

Ačkoliv se stavby z různých období vyznačují typickými znaky, díky kterým není složité určit dobu vzniku, v jednom směru jsou si bytovky podobné jako vejce vejci. Ve většině z nich nalezneme některý ze systémů ústředního vytápění. Starší objekty na něj přešly postupem času, u novějších se jednalo o jasnou volbu již při jejich projektování.

Nespornou výhodou ústředního vytápění je centrální zdroj tepla, díky kterému odpadá obyvatelům starost o provoz otopné soustavy. Za výhodu se původně považoval i sdílený rozvod tepla. Kvůli podstatně nižším investičním nákladům ve srovnání s etážovým topením. Bejvávalo, z přednosti se stal problém. A to okamžikem, kdy se byty v nájemních domech začaly privatizovat.

S přechodem na spoluvlastnictví zmizela z rodinných rozpočtů činže, ale její čelní místo v nákladech bydlení zaujalo teplo. Lidé se začali více starat, kolik protopí. Začali se logicky ke svým bytům chovat jako vlastníci, jen jaksi nepostřehli, že otopná soustava k bytům nepatří, „pouze“ jimi prochází. Že ventilem na tělese neregulují teplo jenom sobě, ale i svým sousedům…

Poslední kapkou bylo zavedení povinnosti měřit spotřebu tepla na každém radiátoru. Výsledek? Dosavadní zbytky sousedského příměří vzaly za své. V činžácích naplno vypukla soutěž o krále úspor a toho, kdo nám to kazí. PEKLO EXISTUJE! Tvrdí-li někdo opak, pak nikdy nebydlel v bytovém domě s ústředním vytápěním. Anebo má klapky na očích…

 

PEKLO.NET - web o měření spotřeby a rozúčtování nákladů na teplo

 

Peklo.net – komplexní řešení vytápění, optimální vytápění

 

Vize značky peklo.net vychází ze dvou léty ověřených poznatků: Pouze na pevných základech se dá stavět, a zajíci se počítají až po honu.

Nezbytným předpokladem je mít produkt, o kterém můžete bez uzardění prohlásit, že má povahu pevných základů. To vyžaduje nejen slušnou orientaci v dané problematice, ale také schopnost inovovat. Nacházet a využívat nové postupy s potenciálem ukázat konkurenci záda.

Neméně důležité je soustředit se na celek, neutopit se v detailech. Pakliže systémové řešení čehokoliv sestává z více vzájemně provázaných prvků, nemusíte sportovní terminologií řečeno být nutně první na jednotlivých mezičasech, rozhodující je být první v cíli.

Mohu říct, že v obou směrech má peklo.net vše, co je třeba. Výsledkem je komplexní řešení postihující obsáhlou oblast vytápění bytových domů od A až po Z.

 

Optimální vytápění

 

S pojmem optimální vytápění se příliš často nesetkáte. Sám o sobě je poměrně obecný a každý si v něm může najít své. Něco jiného je, když optimální vytápění definujeme jako kombinaci efektivního vytápění a spravedlivého rozúčtování nákladů. Pak se rázem stane relevantním měřítkem kvality bydlení.

Efektivní vytápění značí, že dostávám hodně muziky za málo peněz. Vysoký komfort vnitřního prostředí a současně nízké provozní náklady. To by teoreticky mohlo stačit, ale život ukazuje, že potřebujeme ošetřit ještě jeden důležitý aspekt. Aby se náklady na vytápění také správně vyúčtovaly.

Každému to, co mu náleží.

Vytápění se stane optimálním tehdy, když bude efektivní a spravedlivé zároveň.

 

Efektivní vytápění

 

Má-li vytápění fungovat efektivně, musí být správně navrženo, správně provedeno a správně provozováno. Jde o striktně danou posloupnost kroků, které nelze zpřeházet. Bude-li instalatér realizovat otopnou soustavu podle chybného návrhu, může být sebepečlivější, ale dobrého výsledku se beztak nedočkáte…

Současně platí, že chybami v pozdějších krocích maříme přínosy správně provedených kroků předchozích. Skvěle navržená a skvěle provedená otopná soustava nebude fungovat správně, pokud budou uživatelé ignorovat podmínky jejího provozování.

Cíle tedy dosáhneme jedině tak, že budeme postupovat systematicky a nepřipustíme žádné devastující kompromisy. Zejména pak v prvních dvou krocích. Jaký z toho plyne závěr?

Podmínkou efektivního vytápění je dokonalý návrh otopné soustavy. Termohydraulický návrh.

 

Termohydraulický návrh otopné soustavy

 

peklo.net - termohydraulický návrh

 

Smyslem otopné soustavy je dostat do každé místnosti pokaždé právě tolik tepla, kolik je potřeba pro zajištění projektované vnitřní teploty. Aby to tak fungovalo, obsahuje soustava řadu regulačních prvků, převážně plně automatických. Ty nejenže nevyžadují jakoukoliv součinnost uživatelů, jim naopak uživatelské zásahy v plnění stanoveného zadání doslova škodí.

Správné nastavení regulačních prvků zaručuje pouze termohydraulický návrh vytápění! Revoluční česká metoda, autorem je Jiří V. Ráž, která vedle hydraulických parametrů počítá také s reálnou teplotou topného média a jeho postupným ochlazováním. A rovněž s reálnými vnitřními teplotami vzduchu.

Termohydraulický návrh vyžaduje použití speciálního softwaru. Řádově složitějšího než výpočetní nástroje klasického hydraulického výpočtu. Samotný algoritmus je skvělý pomocník, nicméně kvalitu výstupu určují především vstupy. Stará lidová moudrost říká „z hovna bič neupleteš“. Tady to platí dvojnásobně.

Bez precizně zpracovaných podkladů, výpočtu tepelných ztrát a tepelné bilance, se cíle nedoberete.

 

Tepelné ztráty a tepelná bilance

 

peklo.net - výpočet podle tepelné bilance

 

Výpočet tepelných ztrát je na první pohled triviální záležitost. Plocha konstrukce krát součinitel prostupu tepla příslušné konstrukce krát rozdíl teplot před a za konstrukcí. Celkem tedy pět vstupních dat s ohledem na to, že k výpočtu plochy potřebujeme znát dva její rozměry a teploty jsou také dvě.

Jenomže k dispozici jsou pouze rozměry a skladba konstrukce. O teplotách máme před zahájením výpočtu určitou představu, ale jejich přesnou výši neznáme. Jsou výsledkem složitých procesů probíhajících v důsledku neúprosných fyzikálních zákonů. Najednou to už jako úplná sranda nevypadá.

Řešením je software využívající ke zjištění neznámých hodnot principu ustálených tepelných toků. Nejenže dostanete přesný obrázek o rozložení teplot v objektu, jste schopni do výpočtu zahrnout i vliv tepelných zisků. Vypočítat tepelnou bilanci pro libovolné okrajové podmínky.

Jde o podklad jak pro výpočet nastavení regulačních prvků, tak pro určení energetické náročnosti všech prostor. Nenahraditelné základny dvou pomyslných pyramid znázorňujících hierarchii kroků na cestě k efektivnímu vytápění a spravedlnosti ve vytápění.

 

Optimální vytápění – hierarchie kroků

peklo.net - optimální vytápění

Pyramida 1 – efektivní vytápění

  • Správné podklady – peklo.net, produkt №2 „Výpočetní model“
  • Správný návrh – peklo.net, produkt №6 „Termohydraulický návrh“
  • Správné provedení – instalatérská firma garantující dodržení TH projektu
  • Správné provozování – efekt kroků provedených v rámci Pyramidy 2
  • Ověření výsledku – peklo.net, produkt №1 „Energetická účinnost“

Pyramida 2 – spravedlivost ve vytápění

  • Správné podklady – peklo.net, produkt №2 „Výpočetní model“
  • Správné měření – peklo.net, produkt №4 „Polohové koeficienty“
  • Správné rozúčtování nákladů – peklo.net, produkt №5 „Rozúčtování tepla“

 

Z obrázku je patrné, že při záměru dosáhnout optimálního vytápění cestou efektivity a férového prostředí rozhodně nešlápnete vedle, vsadíte-li na produkty z dílny peklo.net. Zdejší nabídka zahrnuje vše, co je pro dosažení a ověření výsledku třeba. Navíc výhradně špičkové produkty.

Vedle již zmíněného „Výpočetního modelu“ pro získání vstupních dat a „Termohydraulického výpočtu“ pro návrh efektivní otopné soustavy stojí za pozornost zejména moduly „Polohové koeficienty“ a „Rozúčtování tepla“.

 

Bilanční polohové koeficienty

 

peklo.net - bilanční polohové koeficienty

 

Měření spotřeby tepla bez toho, že bychom brali v potaz rozdílné náročnosti jednotlivých vytápěných prostor domu, nedává sebemenší smysl. Že bude mít místnost v chráněné poloze nižší spotřebu než ta v rohu domu a nad nevytápěným suterénem, dávno víme. To nepotřebujeme měřit.

Nás zajímá, jaký bude poměr spotřeb při zohlednění odlišné energetické náročnosti. A k tomu potřebujeme znát přesnou tepelnou bilanci jednotlivých místnosti pro příslušné okrajové podmínky. Ne tepelné ztráty, ale tepelnou bilanci zahrnující celkem devět složek tepelných transferů, které v objektech neustále probíhají.

Rozúčtovatelé doposud vliv polohy hrubě odhadují. Empirické koeficienty nemají s popisem skutečné energetické náročnosti absolutně nic společného! A pozor, ani úkrok stranou, ke koeficientům podle tepelných ztrát, nic neřeší. Pouze dokazuje naprostou bezradnost rozúčtovatelů, jež ústí v permanentní okrádání části obyvatel bytových domů…

Vliv polohy lze správně zohlednit pouze prostřednictvím bilančních polohových koeficientů. A jedině se správným zohledněním vlivu polohy můžeme měření tepla považovat za správné.

 

Rozúčtování nákladů na vytápění

 

peklo.net - spravedlivé rozúčtování nákladů na vytápění

 

Rozúčtování dle metodiky ARTAV je v příkrém rozporu s platnou legislativou! Marná sláva, ale jejich doporučení nezaručují vyhláškou deklarovaný záměr. Zajistit, aby stejně velké místnosti vytápěné na stejnou teplotní úroveň, měly i stejné náklady na vytápění.

K tomu je totiž třeba pracovat s měrnými spotřebami, což rozúčtovatelé nedělají, a kupodivu si toho nevšimli ani ministerští úředníci, kteří k vyhlášce 269/2015 Sb. zpracovali manuál.

V konečném důsledku to opět znamená, že se náklady na teplo rozdělují nespravedlivě. Jedni neopodstatněně doplácejí na druhé. A ještě za tuto „službu“ platí nemalé částky. Dle nových pravidel tak budou dokonce činit několikrát za rok…

Rozúčtování nákladů na vytápění v nabídce peklo.net touto tragickou chybou rozhodně netrpí a co se ceny za rozúčtování týče, nemá konkurenci.

 

Ještě jedna klíčová poznámka k podkladům

 

Jak již bylo zmíněno, základem všeho je výpočet přesných tepelných bilancí. Tento krok provádějí projektanti a používají k němu výpočetní softwary renomovaných firem. Zde by tedy problém nastat neměl. Má to ale jedno velké ALE.

Ve své dlouholeté praxi jsem měl možnost vyzkoušet si různé programy na výpočet tepelných ztrát. Všechny jsou na jedno brdo, liší se v detailech. Na počátku musíte software nakrmit množstvím dat. Rozměry konstrukcí, jejich kvalita, okrajové podmínky výpočtu. Vlastní algoritmy výpočtu se moc lišit nemohou, vycházejí z norem.

Potíž je v tom, že vkládaných dat je nepředstavitelné množství. U jednoho z nedávno řešených paneláků jsem napočítal celkem 6250 konstrukcí. Uvážíme-li, že každou popisuje pět parametrů, a každý z nich má v průměru čtyři číslice, bylo potřeba vložit 125 tisíc znaků! Tedy v případě, kdybych používal některý z na trhu nabízených programů.

Udělat chybu při zadávání takového množství znaků je docela snadné. A přijít na to prakticky nemožné, protože všechny známé programy postrádají funkce pro ověření úplnosti a správnosti vkládaných dat. S jedinou výjimkou!

Modul „Výpočetní model“ v nabídce peklo.net tyto funkce obsahuje, data ověřuje hned trojstupňově. Bohudík. Zatím se totiž ani mně, ani žádnému z mých kolegů nestalo, že bychom zadáváním prošli takříkajíc bez ztráty kytičky.

Člověk se zkrátka chybám neubrání a jedině dokonalý software zajistí, aby je po sobě také opravil. Ruku na srdce, hlavní problém spolehlivosti podkladů se nachází mezi židlí a klávesnicí… A to je důvod, proč brát výstupy zpracované v programech jiných dodavatelů s patřičnou rezervou.

Algoritmy mají bezesporu správné, ale bezmezně věří v neomylnost operátora. Peklo.net s nespolehlivým lidským faktorem počítá a účinně jeho negativní vliv eliminuje.

 

Vyhodnocení energetické účinnosti

 

peklo.net - maximální energetická účinnost vytápění

 

Posledním z modulů v nabídce peklo.net je „Vyhodnocení energetické účinnosti“. Ten má dvě funkce. Na základě posouzení úrovně účinnosti vytápění především dokážeme identifikovat hloubku problému u objektů, které se doposud řešily tradičně. Odhalit, kolik energie se spotřebovává zbytečně navíc, nad potřebnou úroveň.

Druhým přínosem je schopnost vyhodnotit účinek jakýchkoliv opatření provedených za účelem snížení energetické náročnosti, optimalizace vytápění nebo jen zkvalitnění vnitřního mikroklimatu. Tedy něco, co by se automaticky mělo dělat u každé investice, ale nedělá se prakticky nikdy.

Nikdo to standardně nenabízí. Ale co čekat od dodavatele hydraulického vyvažování, který sám netuší, jaký bude výsledek jeho zásahu do otopné soustavy?

Přitom jde o relativně jednoduchý úkon, který pro vlastníka objektu nepředstavuje zásadní finanční zátěž a dává mu na rozdíl od průkazu energetické náročnosti daleko přesnější obrázek o stavu objektu. Nedostanete žádný pestrobarevný štítek, ale konkrétní hodnoty potenciálu úspor. Místo nic neříkajícího velkého Á či Bé počet gigajoulů a jim odpovídající částku v korunách.

Na základě takovéto informace lze objektivně hodnotit rentabilitu plánovaných či již provedených opatření.