Nejlevnější způsob vytápění bytu v bytovém domě

POZOR! Následující text není návodem ale varováním!

nejlevnější způsob vytápění, rozúčtování nákladů, vyhláška 269/2015, bilanční polohové koeficienty, tepelné parazitování

 

Jaký je nejlevnější způsob vytápění? Odpověď na tuto otázku hledá spousta lidí. Kde je poptávka, tam logicky přichází i nabídka, a proto se to na webu jen hemží různými srovnávači a více či méně seriózními články, ve kterých jsou na misku vah dávány plusy a minusy dostupných variant vytápění.

Nutno podotknout, že většinou bývá problematika zúžena na rodinné domy, neboť jejich majitelé mají výběr zdroje tepla takříkajíc ve svých rukách. To oni rozhodují o tom, zda volba padne na uhlí, plyn, dřevo nebo elektřinu. Ale zhruba 40 % národa bydlí v bytových domech. Má i tato sorta obyvatel možnost vybrat si nejlevnější způsob vytápění svého bytu?

Bezesporu při pořizování nemovitosti. U každého projektu je předem známo, jakým způsobem bude vytápění zajištěno, kupující tedy ví, do čeho jde. Posléze, během provozu, lze zdroj tepla vyměnit, ale to už přináší jisté komplikace. Na změně musí být shoda v rámci družstva či společenství, které je vlastníkem objektu, což může být neřešitelnou překážkou.

V takovém případě jsou spoluvlastníci bytových domů v podstatě chyceni do pasti a nezbývá jim než vymýšlet, jak se s danou situací vypořádat alespoň v rámci svého bytu.

 

„Úspory tepla“ v bytovém domě

 

Když nedokážeme ovlivnit jednotkovou cenu dodávané energie, ještě zbývá možnost zaměřit se na její spotřebu. A zde se opět nabízí nepřeberné množství doporučení, pohříchu často postrádajících elementární odbornost. Smutné je, že lídry při šíření různých „babských rad“ jsou veřejnoprávní média, která by si při rozpočtech, jakými disponují, měla dát práci s ověřením relevance předávaných informací.

Místo toho nabádají obyvatele bytových domů k vysloveně protiprávnímu jednání, které navíc nemá šanci přinést slibovaný efekt!

Ano, vypínání otopných těles po dobu nepřítomnosti je porušením vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanovují pravidla pro vytápění bytových domů. A co hůře, tento způsob chování ani k úsporám tepla nevede, mění jediné, jak se jednotlivé byty na pokrytí celkové domovní potřeby tepla budou podílet.

Jinými slovy, o co méně spotřebuje jeden, o to více musí spotřebovat druzí, pokud chtějí ve svých bytech dosáhnout projektem stanovených teplot.

 

Nejlevnější způsob vytápění? Jednoduše brát teplo svým sousedům

 

Mezibytové konstrukce, příčky a stropy, umožňují až nečekaně velké prostupy tepla. Proč? Protože při návrhu domu se vycházelo z předpokladu, že všichni dodržují pravidla a vytápějí své byty na normové hodnoty. Za takového stavu jsou transfery tepla nulové anebo minimální. Variantu, že někdo bude „šetřit“ vypínáním radiátorů, neměli projektanti v zadání.

Realitu dnešních dnů nejlépe vidí rozúčtovatelé. Téměř ve všech domech se najdou uživatelé s nulovými náměry na měřidlech dodaného tepla. Korektně se jim říká černí pasažéři, jsou to ale obyčejní tepelní paraziti. Hřeší na to, že jsou obklopeni jinými bytovými jednotkami, takže jejich byt má ve srovnání s jinými byty v domě velice nízké tepelné ztráty.

V takovém případě není nic jednoduššího, než vypnou radiátory a nechat se vytápět svými sousedy skrze příčky a stropy. Na úrovni vnitřního komfortu se to prakticky neprojeví, na spotřebě tepla zásadně. A to i na spotřebě sousedů…

V primitivní interpretaci tohoto modelu tu máme člověka spořivého a kolem něj plýtvače…

Jistě, ani nulové náměry nezaručují nulové náklady na vytápění. Určité procento se rozděluje výhradně podle podlahové plochy a hlavně měrná spotřeba každého z bytů v domě nesmí být nižší než spodní limitní odchylka od průměrné domovní spotřeby. Takže nikdo nemohl zaplatit méně jak 80 % průměru.

To ale nijak nechrání lidi, kteří tepelným parazitům teplo nedobrovolně posílají!

Horní limitní odchylka je 200 %, pod tu se při správně provedených korekcích pomocí bilančních polohových koeficientů musí vejít všichni, jinak by v domě neplatily fyzikální zákony. Okrádaní mají ve svých bytech často teploty nižší, než požaduje norma, větrají zcela standardně, a přesto mohou mít největší spotřebu tepla.

Paradox? Nikoliv, částečně nekvalitní a částečně nefunkční legislativa.

 

MMR chce lidi motivovat k úspornému chování

 

O tom, že parametry nastavené vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování tepla zdaleka nezajišťují spravedlnost při dělení nákladů mezi jednotlivé spotřebitele, se ví dávno. Prakticky od okamžiku, kdy tento předpis spatřil světlo světa. S nadějemi se proto vyhlížela dlouho připravovaná novela, která měla vše změnit.

MMR neponechalo nic náhodě a objednalo si na ČVUT u Ing. Miroslava Urbana, Ph.D. vypracování rozsáhlé studie dopadů změny poměru základní a spotřební složky a změny limitních odchylek na uživatele. Tento materiál jednoznačně ukázal, že posuzované parametry s příčinou problému nijak nesouvisí, jakákoliv jejich změna tedy problém řešit ani nemůže.

Pokud očekáváte, že podobné zjištění povede k přehodnocení strategie, tak asi nežijete v Česku. Z pěti variant, které Miroslav Urban doporučil k dalším úvahám (ne proto, že by byly správné, ale z posuzovaných byly nejméně špatné) byl vytvořen jakýsi kompilát.

Poměr složek bude nově nastaven v závislosti na kvalitě obálky budovy a spodní limit se z dosavadních 80 % snižuje na 70 %. To prý bude lidi více motivovat k úspornému chování.

Když to shrnu, praxe ukáže, že máme mezeru v zákonech, kterou mnozí využívají, aby si na úkor svých sousedů zajistili „nejlevnější způsob vytápění“. Místo toho, abychom mezeru urychleně zacelili, my ji zvětšíme a otevře se tak ještě více prostoru pro legální okrádání jedněch druhými. A v komentářích se hovoří o posunu správným směrem…

 

Pro ilustraci to podstatné ze studie ČVUT

 

Studie Miroslava Urbana byla všem účastníkům posledního „kulatého stolu“ k dispozici v dostatečném předstihu, aby mohli modelové příklady zadat do svých rozúčtovacích softwarů a udělat si obrázek, co nastane. Nevím kolik z nás to nakonec udělalo, bylo zapotřebí sáhnout do zdrojového kódu a upravit některé jinak pevně dané parametry, ale my v REKOM jsme si s tím tu práci dali, a tady jsou výsledky:

V následujících tabulkách č. 1 až č. 3 jsou výstupy studie doplněné o výsledky ročního rozúčtování tepla. Jednotlivé tabulky přibližně odpovídají trojí kvalitě objektů, jak ukládá příloha č. 6 novelizované vyhlášky č. 269/2015 Sb. V horním řádku tabulek jsou parametry před a po změně. Kód 50 – 50 – 80 značí: Základní složka = 50 %; Spotřební složka = 50 %; Spodní limit = 80 %.

Pod tabulkou je vyčíslen procentuální rozdíl měrné potřeby tepla dvou vybraných sousedících bytů dle dosavadních a novelizovaných pravidel. A nakonec grafické znázornění polohy bytů v domě a jejich provozní stav. Popis provozních stavů je v tabulce č. 4.

nejlevnější způsob vytápění, rozúčtování nákladů, vyhláška 269/2015, bilanční polohové koeficienty, tepelné parazitování
TABULKA 1: výsledky pro objekt v energetické třídě A až C

 

nejlevnější způsob vytápění, rozúčtování nákladů, vyhláška 269/2015, bilanční polohové koeficienty, tepelné parazitování
TABULKA 2: výsledky pro objekt v energetické třídě D až E

 

nejlevnější způsob vytápění, rozúčtování nákladů, vyhláška 269/2015, bilanční polohové koeficienty, tepelné parazitování
TABULKA 3: výsledky pro objekt v energetické třídě F až G

 

nejlevnější způsob vytápění, rozúčtování nákladů, vyhláška 269/2015, bilanční polohové koeficienty, tepelné parazitování
TABULKA 4: Popis provozních stavů

 

Podklady pro tabulky jsou převzaty ze studie: Zpracování podkladů pro vyhodnocení dopadů při změně pravidel pro rozúčtování nákladů na vytápění; datum: 16. 6. 2023; autor: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra technických zařízení budov

 

Co tedy novela vyhlášky přináší?

 

Především ještě větší rozdíly mezi těmi, co pravidla dodržují a těmi, kteří je porušují! Musím zdůraznit, že ani jeden z 18 bytů v modelovém příkladu není přetápěný nebo nadměrně větraný. Jsou zde pouze byty provozované v souladu s legislativou (provoz 1) a byty s provozem legislativu různou měrou porušujícím (provoz 2 až 5).

Výsledky ukazují, že bydlet v sousedství bytů nevytápěných (provoz 4 a 5) a tzv. „úsporně provozovaných“ (provoz 2 a 3) nebyl nikdy žádný med, ale pořád dobré ve srovnání s tím co přijde.

Představte si, že obýváte byt č. 17 a za stejný metr krychlový vnitřního prostoru platíte 2,83 krát tolik co váš soused v bytě č. 18 (tabulka 2). A dozvíte se, že nově budete platit 3,25 krát více. Připomínám, že měrná spotřeba standardně vytápěných bytů musí být shodná! Že se vaši sousedé nechovají standardně? Ale za to přece nemůžete vy, ale ti, kteří jim to nastavením pravidel umožňují.

Kolik bodů z deseti byste dali předkladatelům novely?

Ještě bych doplnil, že kromě „šetrného seniora“ žije v domech neméně početná skupina seniorů, kteří si s ohledem na svůj zdravotní stav nemohou dovolit být „šetrným seniorem“. Spadají pochopitelně do kategorie provoz 1 a jsou tedy mezi těmi, kteří na novelu doplatí nejvíce …

Osobně za hlavní problém považuju skutečnost, že se do života uvádí něco, co dramaticky postihne úplně každého, kdo dodržuje pravidla, a naproti tomu uleví všem, kteří zjevnou chybu v systému zneužívají. Z jakých sociálních skupin se jednotlivci rekrutují, není podstatné.

Nejlevnější způsob vytápění jedněm za nemalého přispění druhých? Není na tom něco špatně?

Špatně ze dvou důvodů. Za prvé chybí záruka, že pravidla hry jsou férová, za druhé domyslel někdo důsledky? Nový spodní limit otevře ještě více stavidla mezibytových krádeží tepla. Pakliže náklady na teplo dodávané do neobývaných či nevytápěných bytů klesnou, logicky musí stoupnout náklady na standardně vytápěné byty.

Jinak to nejde, balík peněz je pořád stejný, jen ho jinak rozdělíte.

MMR tak dává nepokrytě zelenou tepelnému parazitování a hází přes palubu všechny jeho oběti. To se teda povedlo… Skvělé! Gratuluju.

 

 
%d bloggers like this: