Ekvitermní křivka №7

№7

Ekvitermní křivka

 

ekvitermní křivka, otopová křivka

 

Individuální kalkulace

CENA NA ZÁKLADĚ ROZSAHU OTOPNÉ SOUSTAVY


Kombinovaná výkonová regulace otopných soustav se skládá ze dvou vzájemně nezávislých složek, kvalitativní a kvantitativní.

 

Kvalitativní složku představuje ekvitermní regulace, kvantitativní potom regulační radiátorové ventily s termostatickými hlavicemi. První průběžně upravuje teplotní parametry topného média na základě tepelných ztrát, druhá reguluje průtok otopnými tělesy podle aktuálního objemu působících tepelných zisků.

 

Klíčovým prvkem kvalitativní složky je otopová neboli ekvitermní křivka. Vyjadřuje závislost teploty přívodní topné vody na teplotě venkovního vzduchu. Vzhledem k tomu, že uvedená závislost má nejen u každého objektu, ale i u každé místnosti jedné stavby různou podobu, neexistuje univerzální ekvitermní křivka, která by mohla současně vyhovovat všem prostorům v domě. Natož pak různým objektům.

 

Řešením pro soustavy ústředního vytápění je taková podoba otopové křivky, která zajistí za všech okolností dodávku dostatečného množství tepla do každého z vytápěných prostor. Náleží vždy k místnosti, ve které se vzestup venkovní teploty projevuje nejnižším poklesem tepelných ztrát.

Základem je proto přesný výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností objektu bilanční metodou na principu ustálených tepelných toků. Výpočet je proveden opakovaně pro pět venkovních teplot v rozsahu od výpočtové teploty pro danou lokalitu po teplotu, při které se zahajuje a ukončuje topná sezóna.  Vzešlými posloupnostmi bodů jsou následně proloženy regresní křivky.

 

Vedle grafického výstupu existuje i matematické vyjádření hledané závislosti ve formě polynomické rovnice. Ta definuje průběh křivky s nejnižším poklesem. Dosazením libovolné venkovní teploty do tohoto vztahu tak lze snadno vypočítat požadovanou teplotu přívodní topné vody. Řídit dodávku tepla.

 

Z uvedeného je zřejmé, že u řady místností se bude s rostoucí venkovní teplotou čím dál víc rozcházet požadované a reálně dodávané množství tepla. K přetápění přesto nedojde, protože nadbytečná dodávka energie se zredukuje pomocí kvantitativní složky výkonové regulace.

 

Přesně vypočtená ekvitermní křivka je základním předpokladem efektivního provozu otopné soustavy a úsporného vytápění.


více o TERMOHYDRAULICKÉM NÁVRHU VYTÁPĚNÍ

Chci cenovou nabídku

Podklady

 

 

Všechny položky uceleného konceptu pro optimální vytápění:

optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění   optimální vytápění

%d bloggers like this: