Cena energie není jedinou příčinou růstu nákladů na teplo

Také máte pocit, že výsledné ceny v letošním vyúčtování tepla neodpovídají realitě, byť nepochybně došlo k podstatnému zdražení energetických vstupů? Pak vězte, že rostoucí cena energie pouze zintenzivňuje dopady chyb vzniklých při rozúčtování nákladů na vytápění. Tam je zakopaný pes…

Výpočty jak základní tak spotřební složky nákladů na vytápění a přípravu teplé vody totiž vycházejí z naprosto falešných předpokladů. Použité koeficienty, na základě kterých se náměry dodaného tepla a plochy vytápěných prostor upravují, většina poskytovatelů služeb nepočítá, ale pouze odhaduje!

Výsledkem je trvalé poškozování části obyvatel bytových domů, neboť je jim přisuzována spotřeba tepla, která neodpovídá skutečnosti a její výše nejenže odporuje logice, ale mnohdy i přírodním zákonům! To, nad čím před lety ještě leckdo mávnul rukou, dnes již začíná řadu lidí ekonomicky ohrožovat.

Chybovost v řádu desítek procent je přitom zakotvena přímo v legislativě. Nejedná se tedy o náhodný exces, ale o systémovou chybu postihující všechny objekty vybavené ústředním vytápěním.

A je úplně jedno, jestli bydlíte ve starém paneláku nebo novém developerském projektu, jestli vám teplo dodává teplárna nebo si ho vyrábíte ve vlastní kotelně, jestli ho měříte tak či onak.

Jakmile spadáte pod zákon č. 67/2013 Sb. a vyhlášku č. 269/2015 Sb., máte problém!

 

cena energie, bilanční polohové koeficienty, korekce náměrů, započitatelná podlahová plocha

 

Kde se chyby ve vyúčtování tepla berou?

 

Oba výše zmíněné předpisy stojí na zcela špatných základech a zjevně chybí snaha to změnit.

Přestože mají za cíl zajistit spravedlnost v rozúčtování nákladů při užívání objektů hromadného bydlení, existuje nespočet důkazů, že ji naopak pošlapávají. Dlouhodobě se to ví o spotřební složce, méně už o složce základní. Nicméně značnou chybovostí jsou postiženy obě dvě, takže o nějaké spravedlnosti nemůže být žádná řeč.

A cena energie v tom nehraje žádnou roli, posuďte sami.

Korekce náměrů, klíčový parametr spotřební složky, které mají zohlednit různou energetickou náročnost jednotlivých bytů v domě, se většinově provádějí pomocí „empirických“ tabulek. Empirických v uvozovkách, protože o empirii v pravém slova smyslu se nejedná. Hodnoty použitých polohových koeficientů nejsou vytvořeny ani na základě pozorování ani na základě praxí ověřených zkušeností.

Započitatelná podlahová plocha, klíčový parametr základní složky, která má zohlednit velikost jednotlivých bytů v domě, se vypočítává z podlahové plochy opět s využitím zcela nevěrohodných a nijak neověřených koeficientů. Skutečné velikosti bytů se tak deformují, aniž by k tomu byl jakýkoliv racionální důvod.

V době, kdy lze energetickou náročnost pomocí výpočetní techniky dostatečně přesně vypočítat, umožňuje legislativa používat „zkušené oko“, a to přesto, že odborníci opakovaně upozorňují, že takto vytvořené podklady jsou bez výjimky chybné.

 

Bilanční polohové koeficienty napravují dosavadní křivdy

 

Samozřejmě, vlastní rozúčtování nemůže mít vliv na to, jaká bude jednotková cena energie, ale když už ta se utrhla ze řetězu, mělo by být povinností zajistit alespoň přesné rozdělení nákladů mezi jednotlivé bytové jednotky. Aby jedni nedopláceli na druhé.

Stačí se zbavit výše zmíněné pseudoempirie a začít používat korekce založené na fyzikálních zákonitostech – bilanční polohové koeficienty.

Bilanční polohové koeficienty primárně upravují spotřební složku rozúčtování tepla, ale současně napravují i vady základní složky. Započitatelná plocha je při jejich využití rovna ploše podlahové, neboť dílčí koeficienty používané při jejím vyčíslení se vždy rovnají jedné. Je to dáno tím, že všechny posuzované aspekty již řeší právě bilanční polohové koeficienty.

Takže dvě mouchy jednou ranou…

 

Aktuální cena energie zcela změnila uvažování nejednoho z nás

 

Pokud nechcete platit za něco, co skutečně nespotřebováváte, vyžadujte po svém poskytovateli služeb, tedy vlastníkovi objektu, aby podklady pro rozúčtování nákladů na teplo byly přesné. Volba stanovení polohových koeficientů je jeho starostí, nikoliv správcovských či rozúčtovatelských firem, které vám zpracovávají roční vyúčtování nákladů.

Ale i jim je dobré sdělit, že pokud mají možnost doposud používanou pseudoempirii nahradit přesnými bilančními polohovými koeficienty, ať ve vašem případě neváhají. Věřte, že tu možnost mají, jen čekají na správný signál. Co nemáte šanci ovlivnit, je cena energie, zbytek je plně ve vašich rukou.

Letošek je jen začátek, bude hůř, takže bych neváhal ani chvilku.

 

 
%d bloggers like this: